ЗА НАС

Нашият екип е съставен от :

Родители на деца с РАС;

Експерти управление и финанси;

Екип специалисти -

психолози,логопеди,специални педагози,

рехабилитатор и учители по физически спорт за деца със СОП.

 

Име: Илонка Александрова, Г-жа

Позиция : Председател

 Финансов мениджър с повече от 20 години международен опит в сектора с нестопанска цел: университети, получаващи и даващи грантове организации. Изграждане на капацитет в новосъздадени организации, създаване на административни, бюджетни, финансови и съвместими с грантове и договори политики и процедури. Бизнес анализатор и дизайнер на 3 версии на ИОО корпоративен вътрешен софтуер за система за предоставяне на безвъзмездни средства, договори и управление на проекти.

 

Име: Ана Лонинг, Г-жа

Позиция : Супервайзър,

Автор програма "Ефективен комуникационен модел”

Речеви и езиков патолог с 19 години  професионален международен опит в сферата . Работи с деца с нарушения в речта и езика, включително аутизъм, ADHD, синдром на Даун, глобално разстройство на развитието, афазия, дизартрия, грешка в артикулацията, деца с увреждания в обучението, дислексия.

Притежава отлични умения за консултиране, слушане и общи комуникации, заедно със способността за комуникация на сложна и чувствителна информация по психологически въпроси в разбираема форма. Способност да развива и поддържа тесни работни отношения с хората, с които работи, което от своя страна й помага да разбере задълбочено техните индивидуални нужди и по този начин да осигури ефективни сесии и терапии.

 

 

 

 

Име: Вилиана Панова, Г-жа

Позиция : Съучредител,

родител на дете с аутизъм  включено в пилотния  клас,

Мениджмънт

Завършена специалност Прогнозиране и планиране в УНСС, бакалавър и магистър.Притежава и магистърска степен по финанси от HEC, Монреал , Канада. Майка на дете с аутизъм. Идеолог и основен двигател на Фондацията.

 

 

  Име : Лилия Ладозова

Позиция: Идеолог,

майка на дете с аутизъм вкючено в  пилотния клас,

Мениджмънт

 Има професионална икономическа квалификация, опит в проектите, счетоводство, Майка на дете с аутизъм. Обучава се в Ефективен Комуникационен Модел /ЕКМ/ .

 

  Име : д-р Мира Алякова, г-жа

Позиция:Администратор, Мениджър

 Работи в неправителствения сектор от 13 години, както и в системата на здравеопазването/ 11 години/ и образованието / 7 години/. Има защитена образователна и научна степен доктор - в сферата на икономиката и управлението. По - специално работи с теория на трансформациите /трансформации на социални системи, водещи до устойчиво развитие/. Бакалавър и магистър : Маркетинг , УНСС. Особен интерес има във физиотерапията и развитието на селските райони.  

 

 

Име : Красимира Тотева

Позиция : Рехабилитатор ; АБА семинари, Психолог

 Работила е с широк набор от деца на различни възрасти и с различни специални потребности -деца от аутистичния спектър,ГРР, детска церебрална парализа, синдром на Даун, деца със забавяне в интелектуалното развитие като е разработвала и изпълнявала индивидуални терапевтични програми.

Участвала е в мобилни ресурсни екипи и специализираните екипи за оценка на нуждите на деца със специални потребности.